ผศ. อรุณี   โคตรสมบัติ
ประธาน โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
นางสาวพัชรี อามะตันตรี
คณะกรรมการโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
ธุรการและการเงิน
นางภัทราพร ปุณะตุง
กรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสาวณัชสนนท์ ร้อยสี
กรรมการฝ่ายการเงิน, ประสานงาน
อาจารย์สอนดนตรีไทย
อาจารย์อภิรัตน์ นาครัตน์
อาจารย์โกมล เย็นเปี่ยม
อาจารย์ฐิติกิติ์ ศิริชานนท์
อาจารย์สอนขับร้อง
อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์
อาจารย์สอนกลองชุด
อาจารย์นฤพล ท่าแร่
อาจารย์ภุชงค์ บางเลี้ยง
อาจารย์สอนเปียโน
อาจารย์กฤษณะ ไทรนนท์
อาจารย์สันติ ศรีประไพ
อาจารย์กะรัต ขุมทรัพย์
อาจารย์กนกพร จริยะรัตนรัชต์
อาจารย์กมลภพ หอเจริญ
อาจารย์พัทธ์ธีรา โภควิสิฎฐ์
อาจารย์ภาณุมาศ สุขสำอางค์
อาจารย์สอนกีตาร์, กีตาร์ไฟฟ้า
อาจารย์นพพชร กีรานนท์
อาจารย์สุธาริณี พึ่งสังข์
กีตาร์ไฟฟ้า (เบส)
อาจารย์วรนาถ อินทปัญญา
อาจารย์สอนไวโอลิน และเชลโล (chello)
อาจารย์วรรณี หอเจริญ